? BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-202 | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập
BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng bền vững. Công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày ngày nay”.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cả nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nối tiếp thành công Đại hội Đảng các cấp, việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để Nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND.

1. Về nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.

3. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV

3.1. Tiêu chuẩn chung:

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

3.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách:

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

- Có trình độ đào tạo đại học trở lên.

- Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

- Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

- Đối với một số lĩnh vực cần thiết phải cơ cấu đại biểu Quốc hội nhưng không có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định.

- Về độ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các đồng chỉ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

+ Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 01/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây.

+ Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến tháng 5/2021, cụ thể:

+ Đối với cán bộ ở các cơ quan Trung ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe.

+ Đối với cán bộ ở địa phương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
X9HjnK
5/5/2022 10:56:18 PM

I've lost my bank card https://api.staging-api.mapandmatch.com/stmap_19zwkycw.html?paracetamol.cialis.duricef.erectosil keppra 500 uses Highly-rated Portuguese Antonio Félix da Costa, a member of the Red Bull young driver programme who would be likely to replace Ricciardo at Toro Rosso, will test in the morning on Wednesday and Thursday.

UtMGq
5/5/2022 10:56:25 PM

I'm interested in https://api.staging-api.mapandmatch.com/stmap_19zwkycw.html?viagra.lithobid.zyloprim amitriptyline hcl for acid reflux Despite the shutdown, American troops continue to fight abroad. Yet, the families of soldiers killed in action are being denied funds to pay for the funerals of their loved one because of the shutdown.

cZejIC
5/5/2022 10:56:32 PM

I want to make a withdrawal https://nca-api.whagons.com/stmap_19zwkycw.html?womenra.amiodarone.cialis.valacyclovir imdur 30 mg er The irony of course, and an underlying theme of Top of the Lake, is “Et in Arcadia Ego” – that even in paradise, death is present. This is an idyllic landscape spoiled only by the presence of fallen men.

9hNuR
5/5/2022 10:56:37 PM

How much will it cost to send this letter to ? https://api.melkamwetat.negarit.net/stmap_19xorppt.html?carvedilol.lopid.cialis dramamine-n Danny Jacobs pulled up a chair. He had a story to tell. The middleweight boxer from Brownsville stopped signing autographs on Saturday and delved into his remarkable story — overcoming cancer, learning to walk again, learning to fight again and now confronting the question of whether he's still a world class fighter. That's a lot to swallow. But if there's anyone who can tell it — who can spin a yarn so smoothly it's as if he's tucking you into bed at night — it's Jacobs.

uOjVo
5/5/2022 10:56:40 PM

Nice to meet you https://api.staging-api.mapandmatch.com/stmap_19zwkycw.html?tetracycline.cialis.tofranil.haldol parafon ne ie yarar ilac Some analysts have interpreted the debt issuance suspensiondate as a signal of how long the government can fund itselfbefore running into the risk of default. But the Treasuryofficial, speaking to reporters on condition of anonymity, saidthere was no relationship between Oct. 11 and the date when theU.S. could hit the debt limit.

bQTI24
5/20/2022 3:39:33 AM

real beauty page http://www.gregahern.us/stmap_54xzbfos.html?celexa.torsemide.viagra.unisom ciprofloxacina oftalmico But a separate survey of grandparents by the International Longevity Centre UK think-tank found that one in seven are preparing to dip into their savings or investments to help pay their grandchildren’s university tuition fees.

Cf5Bv
5/20/2022 3:39:38 AM

I stay at home and look after the children http://banlaophen.go.th/stmap_31fqfoiz.html?viagra.depo-medrol.coreg.zithromax indomethacin cap 75mg er Chou declined to be interviewed for this article, but inresponse to Reuters queries, the company said: "HTC's board andbroad employee base remain committed to Peter Chou's leadership.The (flagship) HTC One product family - which has been met withaccolades by media and consumers alike - was a result of Peter'svision and leadership, and speaks for itself."

Sw8Yjn
5/20/2022 3:39:42 AM

Do you know each other? https://test.produkter.furnes.se/stmap_54yebbug.html?citalopram.avapro.cipro.cialis hydroxyzine hydrochloride tablet uses “I’m not going to make excuses for the last two years,” Collins said before the Mets held on for a 5-4 victory over Philadelphia at Citi Field. “It’s important to get them through this on a positive note. If you’re gonna win, you have to win when the grinding gets tough. That’s when good teams beat up on teams that are not that good.”

ikvSP
5/20/2022 3:39:46 AM

I'm doing a phd in chemistry https://test.produkter.furnes.se/stmap_31monane.html?cialis.ursodeoxycholic.daivonex.orlistat dosage ivermectine chien According to an excerpt from the book, “Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship and Betrayal,” Zuckerberg wanted to hire Dorsey in an unspecified role. Dorsey demurred, in part because he worried that it would lead to revelations about his ouster from Twitter. The Times published the excerpt online Wednesday.

QOnmHq
5/20/2022 3:39:51 AM

Could I borrow your phone, please? http://www.kobify.com/stmap_19zwkycw.html?cialis.avana.crixivan.cystone estrace 0.5 mg tab CEO Cook, who has seen Apple stock fall by more than a fifthso far this year, blamed China's slowing economic growth, butsaid he remained bullish on that market. The "economy clearlydoesn't help us, nor others," he told analysts.

M6VyPJ
5/20/2022 3:54:10 AM

I'm sorry, she's http://banlaophen.go.th/stmap_31fqfoiz.html?cycrin.levitra.flomax.decadron pantoprazole sodium over the counter The Council voted 39-10 to override Bloomberg's veto of a bill to create an NYPD inspector general who will oversee all police practices and policies including the controversial stop and frisk tactic.

Hu3ZU
5/20/2022 3:54:14 AM

I went to http://banlaophen.go.th/stmap_31fqfoiz.html?cycrin.levitra.flomax.decadron lansoprazole manfaat MCK's stable margins, efficient operations, and good asset management contribute to stable and strong cash generation measures. Funds from operations (FFO) for the latest 12 months (LTM) period ended June 30, 2013 was a robust $3 billion. Annual free cash flow is forecasted to exceed $2 billion over the ratings horizon, though this figure is highly dependent on working capital swings inherent in drug distributors operating profiles.

IEbkT
5/20/2022 3:54:19 AM

I quite like cooking https://test.produkter.furnes.se/stmap_31monane.html?mentat.duphaston.levitra celebrex and ibuprofen taken together "We are seeing the PC market reduction directly tied to the shrinking installed base of PCs, as inexpensive tablets displace the low-end machines used primarily for consumption in mature and developed markets," Gartner analyst Mikako Kitagawa said in a news release.

hjn0G
5/20/2022 3:54:23 AM

Another year https://dev.glasfaser.netinsiders.de/stmap_31monane.html?guggulu.zebeta.viagra ivermectin strength available Ten days ago, the SEC charged Miami, Florida, for maskingbudget deficits in bond documents. It has also charged SouthMiami with fraud for not disclosing problems with the tax-exemptstatus of two deals, and Victorville, California, for inflatingthe value of property used to secure a bond sale. In March, itsettled with Illinois for misleading investors about employeepension problems, the second time ever that it charged a state.

bL07j
5/20/2022 3:54:26 AM

I can't get through at the moment https://dev.api.mosbeautyshop.com/stmap_19xorppt.html?vpxl.benzoyl.viagra cheap viagra nhs The oppressive smog in the capital sparked a high pollution alert from the U.S. Embassy, which monitors air quality. In an email to American citizens, it said its readings had averaged more than 300 on its air quality index in the 24 hours beginning Friday evening and more than 400 overnight Saturday. Anything over 301 on the U.S. Environmental Protection Agency scale is considered hazardous to health. It recommended people stay indoors and run air purifiers continuously.

ElmWy
5/20/2022 11:00:51 AM

How long have you lived here? http://oxin.ist/stmap_54yebbug.html?demadex.levitra.sleepwell.ketorolac thuc tamsulosin 0 4mg The survey has now been positive for five straight months. Any reading above zero indicates expansion in the region's manufacturing. The survey covers factories in eastern Pennsylvania, southern New Jersey and Delaware.

8XV6U
5/20/2022 11:00:59 AM

Do you have any exams coming up? https://test.produkter.furnes.se/stmap_19zwkycw.html?azelaic.cialis.clobetasol.boniva strongest lidocaine lube During an interview with the FBI, Sanford cop Christopher Serino said he'd found no evidence that the fatal encounter between the vigilant neighborhood watchman and unarmed teen was motivated by race.

7bqLB
5/20/2022 11:01:06 AM

What's your number? https://dev.glasfaser.netinsiders.de/stmap_19zwkycw.html?phenytoin.levitra.differin.mebeverine where to buy rogaine foam in canada "No other wars for national liberation were as fierce or caused as many losses as this war," Giap told The Associated Press in 2005 in one of his last known interviews with foreign media on the eve of the 30th anniversary of the fall of Saigon, the former South Vietnamese capital.

RY4jc1
5/20/2022 11:01:12 AM

Where are you from? https://test.produkter.furnes.se/stmap_54yebbug.html?bystolic.levitra.trimethoprim.cartia-xt tomar paracetamol y diclofenaco juntos Li, the attorney, said that while he did not officially represent the Gu family, he served as an informal legal adviser to Gu's mother. At the time of Gu's trial, Li was representing Gu's household aide, who was accused of abetting the crime.

z3AjIh
5/20/2022 11:01:22 AM

good material thanks https://test.produkter.furnes.se/stmap_54yebbug.html?virility-pills.levitra.glipizide.gabapentin fucidin h 20 mg Vettel and team principal Christian Horner blamed Ferrari fans who had also booed the driver on the Monza podium two weeks earlier and had wanted to see the Italian team's Fernando Alonso in first place.

qACZw
5/21/2022 10:47:07 AM

Gloomy tales http://www.kobify.com/stmap_31monane.html?zetia.retin-a.cialis.terbinafine enalapril 20 precio espaa An accounting of the heavily indebted island's finances thatworry many in the United States' $3.7 trillion municipal bondmarket, the fiscal 2012 CAFR was most recently expected to bereleased this month.

ABnFF
5/21/2022 10:47:12 AM

Can I call you back? http://banlaophen.go.th/stmap_31fqfoiz.html?cialis.actos.sublingual.spiriva duphaston indications et posologie “We still gave up 17 points in the first half and weren’t able to stop any of the bleeding in the second half,” said defensive end Justin Tuck. “I’ve always been taught on defense it doesn’t really matter what the offense does. If you have yardage to stand by, you’ve got to stand. The years we had success as a team are the years when the offense is not playing their best, the defense picks them up and makes a play, gets the momentum swung.”

tVuX1W
5/21/2022 10:47:19 AM

Good crew it's cool :) http://diglynden.com/stmap_54xzbfos.html?adapalene.cialis.topiramate ivermectina 0.6 mk solucin "As a result of this case, the insurance companies became more careful about how they priced contracts and covered performers they deemed risky," said Zev Jacob Eigen, associate professor of Law at Northwestern University School of Law.

pDWpyf
5/21/2022 10:47:23 AM

I'm doing a phd in chemistry https://test.produkter.furnes.se/stmap_19zwkycw.html?levitra.valsartan.yasmin fucidin cream for skin burn Unlike the public relations blitz that accompanied his healthcare law in 2010, Obama has made no sweeping travel plans to campaign for the legislation or delivered any major speeches on the subject in the weeks since the Democratic-led Senate approved an immigration bill that he backed.

k3tWe8
5/21/2022 10:47:29 AM

I'm on holiday https://test.produkter.furnes.se/stmap_54yebbug.html?forzest.levitra.erectzan desloratadine sirop sans ordonnance Thanks, Gracia, and good morning, everyone. As Gracia has already commented, we are once again pleased with our financial results this quarter. With many of our new initiatives gaining momentum and contributing strongly to our results, we're enjoying even greater flexibility, which allows us to continue to invest in new and promising areas.

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/7/2022 10:42:17 PM

Thiết kế website        
 
 
 
 
 
 
 
 
^ V? ??u trang
IWC Replica