Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

I. Quy trình lĩnh vực GTVT:

1/ Cấp lại GCN đăng ký phương tiện thủy nội địa XEM

2/ Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện XEM

3/ Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện XEM

4/ Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa XEM

5/ Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp thay đổi tên, tính năng kỹ thuật XEM

6/ Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ sở hữu phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác XEM

7/ Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa XEM

8/ Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa XEM

9/ Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa XEM

II. Quy trình cập nhật bổ sung ATTP:

1/ Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã XEM

2/ Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã XEM

III Quy trình Công an - Phòng chống tệ nạn xã hội:

1/ Hoãn chấp hành QĐ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng XEM

2/ Miễn chấp hành QĐ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng XEM

3/ QĐ quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng XEM

4/ QĐ quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình XEM

IV. Quy trình Địa chính - Lĩnh vực đất đai:

1/ Quy trình Cấp GCN QSDĐ , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp GCN XEM

2/ Quy trình Đăng ký cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất XEM

3/ Quy trình Đăng ký cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện chuyển quyền theo quy định XEM

4/ Quy trình Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào cấp GCN đã cấp XEM

5/ Quy trình Đăng ký và cấp GCN QSDĐ , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu XEM

6/ Quy trình Hòa giải tranh cháp đất đai XEM

7/ Quy trình Kiểm tra, xác nhận thông tin về đất đai XEM

V. Quy trình Giáo dục: 

1/ Quy trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình GDTH XEM

2/ Quy trình Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại XEM

3/ Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) XEM

4/ Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập XEM

5/ Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập XEM

VI. Quy trình lĩnh vực Nội vụ:

1/ Quy trình Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số XEM

2/ Quy trình Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng XEM

3/ Quy trình Đăng ký hoạt động tín ngưỡng XEM

4/ Quy trình Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung XEM

5/ Quy trình Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung XEM

6/ Quy trình Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã XEM

7/ Quy trình Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bèn xã khác XEM

8/ Quy trình Kiểm tra, rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín XEM

9/ Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã XEM

10/ Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã XEM

11/ Quy trình Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc XEM

12/ Quy trình Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung XEM

13/ Quy trình Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình XEM

14/ Quy trình Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề XEM

15/ Quy trình Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất XEM

16/ Quy trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị XEM

17/ Quy trình Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến XEM

VII. Quy trình lĩnh vực Nông nghiệp:

1/ Quy trình Cấp GCN kinh tế trang trại XEM

2/ Quy trình Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn XEM

3/ Quy trình Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân XEM

4/ Quy trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước... XEM

5/ Quy trình Khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư XEM

6/ Quy trình Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa XEM

7/ Quy trình Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn XEM

8/ Quy trình Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân XEM

9/ Quy trình xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức... XEM

10/ Quy trình Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên XEM

11/ Quy trình Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật XEM

12/ Quy trình Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản XEM

VIII. Quy trình lĩnh vực Thương binh - Xã hội:

1/ Quy trình Công nhận hộ nghèo, hộ cân nghèo phát sinh trong năm XEM

2/ Quy trình Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm XEM

3/ Quy trình Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật XEM

4/ Quy trình Giải quyết chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh XEM

5/ Quy trình Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được  trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng XEM

6/ Quy trình Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp XEM

7/ Quy trình Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng BTXH XEM

8/ Quy trình Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện XEM

9/ Quy trình Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em XEM

10/ Quy trình Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn XEM

11/ Quy trình Thủ tục đề nghị hỗ trợ đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng XEM

12/ Quy trình Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng XEM

13/ Quy trình Thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH XEM

14/ Quy trình Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh XEM

15/ Quy trình Trợ giúp đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ở XEM

16/ Quy trình Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật XEM

17/ Quy trình Xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở XEM

18/ Quy trình Xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên XEM

19/ Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình gđ 2016-2020 XEM

IX. Quy trình lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

1/ Quy trình áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em XEM

2/ Quy trình Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt XEM

X. Lĩnh vực BHXH: Quy trình Người có công:

1/ Quy trình Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia XEM

2/ Quy trình Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hố sơ liệt sỹ XEM

3/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ XEM

4/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng XEM

5/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày XEM

6/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế XEM

7/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ XEM

8/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết XEM

9/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến XEM

10/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng XEM

11/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học XEM

12/ Quy trình Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học XEM

13/ Quy trình Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ... XEM

14/ Quy trình Thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân XEM

15/ Quy trình Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ XEM

16/ Quy trình Thủ tục trợ cấp hàng tháng hàng tháng đối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến XEM

17/ Quy trình Thủ tục trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần XEM

18/ Quy trình Thủ tục trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần XEM

19/ Quy trình Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến XEM

20/ Quy trình Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi XEM

21/ Quy trình Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ XEM

22/ Quy trình Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ XEM

XI. Lĩnh vực TBXH:  Quy trình Gia đình - Trẻ em

1/ Quy trình áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em XEM

2/ Quy trình Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em XEM

3/ Quy trình Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế XEM

4/ Quy trình Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em XEM

5/ Quy trình Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt XEM

6/ Quy trình Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em XEM 

XII. Quy trình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin:

1/ Quy trình Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở XEM

2/ Quy trình Quy trình công nhận Gia đình văn hóa XEM

3/ Quy trình đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản XEM

XIII.  Lĩnh vực Địa chính: Quy trình môi trường

1/ Quy trình Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường XEM

2/ Quy trình Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết XEM

3/ Quy trình Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản XEM

4/ Quy trình Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường XEM

5/ Quy trình Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn vốn và chia sẽ lợi ích XEM

XIV. Lĩnh vựcTư pháp: Quy trình Nuôi con nuôi

1/ Quy trình Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước XEM

2/ Quy trình Đăng ký nuôi con nuôi trong nước XEM

XV.  Lĩnh vựcTư pháp:  Quy trình Chứng thực

1/ Quy trình Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực XEM

2/ Quy trình Cấp bản sao từ sổ gốc XEM

3/ Quy trình Chứng thực băn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở XEM

4/ Quy trình Chứng thực di chúc XEM

5/ Quy trình Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở XEM

6/ Quy trình Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch XEM

7/ Quy trình Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở XEM

8/ Quy trình Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản XEM

9/ Quy trình Chứng thực việc sữa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch XEM

10/ Quy trình Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận XEM

11/ Quy trình Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản XEM

XVI. Lĩnh vực Tư pháp:  Quy trình hộ tịch

1/ Quy trình Cấp bản sao trích lục hộ tịch XEM

2/ Quy trình Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân XEM

3/ Quy trình Đăng ký kết hôn XEM

4/ Quy trình Đăng ký lại kết hôn XEM

5/ Quy trình Đăng ký khai sinh XEM

6/ Quy trình Đăng ký lại khai sinh XEM

7/ Quy trình Đăng ký khai tử XEM

8/ Quy trình Đăng ký lại khai tử XEM

9/ Quy trình Đăng ký nhận cha, mẹ, con XEM

10/ Quy trình Đăng ký giám hộ XEM

11/ Quy trình Đăng ký chấm dứt giám hộ XEM

12/ Quy trình Đăng ký kết hôn lưu động XEM

13/ Quy trình Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân XEM

14/ Quy trình Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con XEM

15/ Quy trình Đăng ký khai sinh lưu động XEM

16/ Quy trình Đăng ký khai tử lưu động XEM

17/ Quy trình Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch XEM

XVII. Lĩnh vực Tư pháp: Quy trình bồi thường

1/ Quy trình Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại XEM

XVIII. Lĩnh vực Tư pháp: Quy trình hòa giải

1/ Quy trình Công nhận hòa giải viên XEM

2/ Quy trình Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải XEM

3/ Quy trình Thanh toán thù lao cho hòa giải viên XEM

4/ Quy trình Thôi làm hòa giải viên XEM

XVIII. Lĩnh vực Tư pháp: Quy trình liên thông

1/ Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi XEM

2/ Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú XEM

3/ Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi XEM

XIX. Lĩnh vực Tư pháp: Quy trình Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

1/ Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã XEM 

2/ Quy trình Giải quyết tố cáo tại cấp xã XEM

3/ Quy trình Tiếp công dân tại cấp xã XEM

4/ Quy trình Xử lý đơn tại cấp xã XEM

XX. Lĩnh vực Tư pháp: Quy trình phổ biến giáo dục pháp luật

1/ Quy trình Công nhận tuyên truyền viên pháp luật XEM

2/ Quy trình Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật XEM

--------------------------------------------------------------------------------------------

* CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC:

* Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND xã Ninh Sơn về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 XEM

1/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai, môi trường: XEM

2/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực nội vụ: XEM

3/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực dân số và KHHGĐ: XEM

4/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện: XEM

5/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội: XEM

6/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực ATTP: XEM

7/ Quyết định công bố danh mục TTHC về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng: XEM

8/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội: XEM

9/ Quyết định công bố danh mụcTTHC về phổ biến giáo dục pháp luật: XEM

10/ Quyết định công bố TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ: XEM

11/ Quyết định 3648 của Bộ Quốc phòng về việc công bố TTHC lĩnh vực chính sách: XEM

12/ Quyết định công bố danh mục TTHC về lĩnh vực đường thủy nội địa: XEM

13/ Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực hòa giải: XEM

14/ Quyết định công bố TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội: XEM

Quyết định công bố TTHC lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội: XEM

15/ Quyết định công bố TTHC lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở: XEM

16/ Quyết định công bố TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao: XEM

17/ Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa XEM

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/23/2019 12:46:12 AM

  Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Nguồn KTTV T.W
-->
^ Về đầu trang